Phản ứng hoá hợp

Khái niệm: Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

2Al + 3Br2 2AlBr3
rắn lỏng
trắng bạc nâu đỏ
2Al + 3I2 2AlI3
rắn rắn
đen tím
4Al + 3O2 2Al2O3
rắn khí rắn
trắng không màu trắng
BaO + CO2 BaCO3
rắn khí rắn
trắng không màu trắng
BaO + H2O Ba(OH)2
rắn lỏng dd
trắng không màu
Cl2 + Be BeCl2
khí rắn rắn
vàng lục
Br2 + H2 2HBr
khí khí khí
da cam không không
C + CO2 2CO
rắn khí khí
không màu không màu
C + O2 CO2
rắn khí khí
trong suốt hoặc đen không màu không màu
Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 3Ca(H2PO4)2
CaO + H2O Ca(OH)2
rắn lỏng dd
trắng không màu trắng
Cl2 + H2 2HCl
khí khí khí
vàng lục không màu không màu
Cl2 + Mg MgCl2
khí rắn
vàng lục nhạt ánh kim xám trắng
3Cl2 + 2P 2PCl3
khí
vàng lục trắng hoặc đỏ
5Cl2 + 2P 2PCl5
khí rắn rắn
vàng lục
2CO + O2 2CO2
khí khí khí
không màu không màu không màu
CaO + CO2 CaCO3
rắn khí rắn
trắng không màu trắng
H2O + K2CO3 + CO2 2KHCO3
lỏng dd khí
không màu trắng không màu
NaOH + CO2 NaHCO3
dd khí dd
không màu
2Cu + O2 2CuO
rắn khí rắn
đỏ không màu đen

Tổng hợp Phản ứng hoá hợp chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan