Phản ứng Este hóa

Khái niệm: Phản ứng este hóa là điều chế este bằng phản ứng giữa rượu đơn chức hoặc đa chức với axit hữu cơ đơn chức hoặc đa chức

C2H5OH + CH3COOH H2O + CH3COOC2H5
lỏng lỏng lỏng lỏng
không màu không màu không màu
C2H5OH + HCOOH H2O + HCOOC2H5
lỏng dung dịch lỏng dd
không màu không màu không màu
2AgNO3 + 6H2O + 3NH3 + HCOOR 2Ag + 4NH4NO3 + NH4OCOCH3
3CH3OH + H3BO3 3H2O + B(OCH3)3
CH3COOH + C3H7OH H2O + CH3COOC3H7
lỏng lỏng lỏng lỏng
CH3COOH + C3H7OH H2O + C2H5COOC3H7
lỏng lỏng lỏng dd
không màu không màu
C2H5OH + H2NCH2COOH H2O + H2NCH2COOC2H5
lỏng dd lỏng dd
không màu không màu

Tổng hợp Phản ứng Este hóa chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan