Phản ứng ngưng tụ

Khái niệm: Hai hoặc nhiều phân tử hữu cơ liên kết hóa trị sau khi tương tác kết hợp thành một đại phân tử, và thường kèm theo mất của các phân tử nhỏ (như nước, hydro, cồn,...) phản ứng

CH3CHO + HCHO H2O + CH2CHCHO
3CH3COCH3 2H2O + (CH3)3C6H3

Tổng hợp Phản ứng ngưng tụ chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan