Phản ứng thủy phân

Khái niệm: Phản ứng thủy phân là phản ứng của một muối (trong thành phần có gốc axit yếu hay bazơ yếu) với nước trong đó gốc axit yếu kết hợp với ion H+ tạo thành axit yếu này và gốc bazơ yếu kết hợp với ion OH- tạo thành bazơ yếu này

NaOH + CH3-CCl3 CH3COOH + H2O + NaCl
dung dịch khí dung dịch lỏng rắn
không màu không màu trắng
2H2O + HCl + CH3CN CH3COOH + NH4Cl
H2O + CH3COCl CH3COOH + HCl
lỏng dung dịch dd
không màu không màu không màu
AgNO3 + H2O + CH3COCl AgCl + CH3COOH + HNO3
CH3OH + H2O + H2SO4 + C2H3CN NH4HSO4 + C2H3COOCH3
H2O + H2SO4 + C2H3CN NH4HSO4 + C2H3COOH
H2O + H2SO4 + HO(CH2)2CN NH4HSO4 + C2H3COOH
3H2O + BCl3 3HCl + H3BO3
2H2O + TiCl4 4HCl + TiO2
H2O + SOBr2 SO2 + 2HBr
2SO3 + SCl4 4HCl + SO2
3H2O + K3Sb 3KOH + H3Sb
H2O + CH3COOCH3 CH3COOH + CH3OH
2H2O + MgCO3 C2H2 + Mg(OH)2
2H2O + Li2C2 C2H2 + 2LiOH
3H2O + XeF6 XeO3 + 6HF
2H2O + BaC2 C2H2 + Ba(OH)2
3H2O + (C17H35COO)3C3H5 3C17H35COOH + C3H5(OH)3
lỏng rắn dung dịch lỏng
không màu không màu không màu
H2O + protein amino axit
lỏng rắn rắn
không màu không màu không màu
Cu(OH)2 + 2C12H22O11 2H2O + (C12H22O11)2Cu
dung dịch rắn lỏng kt
xanh không màu không màu xanh lam đậm

Tổng hợp Phản ứng thủy phân chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan