Phản ứng trao đổi

Khái niệm: Phản ứng trao đổi là một loại phản ứng hoá học, trong đó, các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó mà không làm thay đổi chỉ số oxi hóa. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới
Điều kiện để xảy ra phản ứng:
- Hai chất tham gia phản ứng: đều là dung dịch (nếu là chất không tan thì chỉ tác dụng với axit).
- Sản phẩm: có ít nhất một chất kết tủa hoặc bay hơi.

H2S + 2LiOH 2H2O + Li2S
H2S + 2CsOH 2H2O + Cs2S
H2S + CsOH H2O + Cs2S
H2S + RbOH H2O + RbSH
H2S + LiOH H2O + LiSH
H2S + NaOH H2O + NaSH
(NH4)2SO4 + Ba(NO3)2 2NH4NO3 + BaSO4
BaCl2 + MgSO4 MgCl2 + BaSO4
rắn rắn rắn rắn
trắng trắng trắng
CdCl2 + 2NaOH 2NaCl + Cd(OH)2
dung dịch pha loãng rắn kt
trắng
2HNO3 + Pb(OH)2 2H2O + Pb(NO3)2
dung dịch pha loãng rắn
không màu
3KOH + Fe(NO3)3 3KNO3 + Fe(OH)3
rắn kết tủa
nâu đỏ
80HNO3 + 31Zn 40H2O + NO + NO2 + 6N2O + 31Zn(NO3)2
dd rắn khí khí khí
AgNO3 + NaI NaNO3 + AgI
rắn rắn rắn kt
trắng trắng vàng
(NH4)3PO4 + 3AgNO3 3NH4NO3 + Ag3PO4
HCl + NaF NaCl + HF
dd rắn rắn dd
không màu trắng
8Al + 15H2SO4 4Al2(SO4)3 + 12H2O + 3H2S
hơi đặc, nóng khí
HCl + NaBr NaCl + HBr
Na2S + SnCl2 2NaCl + SnS
2NaOH + CrSO4 Na2SO4 + Cr(OH)2
2KNO3 + MgCl2 2KCl + Mg(NO3)2
rắn rắn tinh thể rắn
trắng trắng trắng

Tổng hợp Phản ứng trao đổi chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan