Phương trình hóa học hữu cơ

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (ngoại trừ cacbua, cacbonat, cacbon oxit, xyalnua)

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O
dung dịch khí kt lỏng
không màu không màu trắng không màu
NaOH + NH4NO3 H2O + NaNO3 + NH3
dung dịch rắn lỏng rắn khí
không màu không màu trắng không màu,mùi khai
3Cu + 4H2SO4 + 2NaNO3 4H2O + Na2SO4 + 2NO + 3CuSO4
rắn dung dịch rắn lỏng rắn khí
đỏ không màu trắng không màu trắng không màu
C2H4 + O2 CH3CHO
khí khí lỏng
không màu không màu
2C2H5OH C4H6 + H2 + H2O
lỏng khí khí lỏng
không màu không màu không màu không màu
CH3CHO + H2 C2H5OH
lỏng khí lỏng
không màu không màu không màu
NaOH + C2H5Br C2H5OH + NaBr
dung dịch rắn lỏng rắn
không màu không màu trắng
NaOH + CH3COOCHCH2 CH3CHO + CH3COONa
dung dịch rắn lỏng rắn
không màu
2H2 + CH2=CH-CH=CH2 CH3CH2CH2CH3
khí khí khí
không màu không màu không màu
C6H5ONa + CH3COOH C6H5OH + CH3COONa
rắn dung dịch lỏng rắn
Na + CH3Br C2H6 + NaBr
rắn rắn khí rắn
trắng bạc không màu trắng
2CH3CH2OH H2O + CH3CH2OCH2CH3
lỏng lỏng rắn
không màu không màu
CH3OH + HBr H2O + CH3Br
lỏng khí lỏng rắn
không màu không màu không màu
CH3CH2OH CH3CHO
lỏng rắn
không màu
C6H5OH + Na C6H5ONa + 1/2H2
lỏng rắn rắn khí
trắng bạc không màu
C6H5ONa + CH3I NaI + C6H5OCH3
rắn rắn rắn rắn
trắng
CH3COOH + POCl3 3CH3COCl + H3PO4
lỏng rắn rắn dung dịch
không màu không màu
CH3Cl + KOH CH3OH + KCl
khí dung dịch lỏng rắn
không màu không màu không màu không màu
NH3 + CH3CH2Br CH3CH2NH2 + NH4Br
khí dư khí
không màu,mùi khai

Tổng hợp Phương trình hóa học hữu cơ chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan