Phương trình hóa học vô cơ

Tổng hợp các phương trình có sự tham gia của các chất vô cơ.
Hợp chất vô cơ là những hợp chất hóa học không có mặt nguyên tử cacbon, ngoại trừ khí CO, khí CO2, acid H2CO3 và các muối cacbonat, hidrocacbonat.

2Al + 2NH3 2AlN + 3H2
rắn khí rắn khí
vàng không màu không màu
Br2 + 5Cl2 + 6H2O 10HCl + 2HBrO3
khí khí lỏng lỏng lỏng
không màu không màu không màu không màu không màu
3C + 2KNO3 + S K2S + N2 + 3CO2
rắn rắn rắn rắn khí khí
đen đen không màu không màu
CaF2 + H2SO4 CaSO4 + 2HF
rắn dd đặc rắn khí
không màu trắng không màu
CaOCl2 + 2HCl Cl2 + H2O + CaCl2
rắn lỏng khí lỏng rắn
trắng không màu không màu không màu trắng
CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl
khí khí khí khí
không màu không màu không màu
Cl2 + H2O HCl + HClO
khí lỏng lỏng lỏng
không màu không màu không màu không màu
Cl2 + H2S 2HCl + S
khí khí dung dịch kt
không màu không màu,mùi sốc không màu đen
2H2O + 2NaCl Cl2 + H2 + 2NaOH
lỏng rắn khí khí dd
không màu trắng không màu không màu
H2SO4 + NaCl HCl + NaHSO4
dd đậm đặc rắn khí
không màu
H2SO4 + NaCl HCl + NaHSO4
dd đặc rắn lỏng rắn
không màu trắng không màu trắng
4HCl + MnO2 Cl2 + 2H2O + MnCl2
lỏng rắn khí lỏng rắn
không màu không màu không màu
I2 + 2Na2S2O3 2NaI + Na2S4O6
rắn rắn rắn rắn
trắng
4KClO3 KCl + 3KClO4
rắn rắn rắn
trắng trắng
5Cl2 + 6H2O + I2 10HCl + 2HIO3
khí lỏng rắn lỏng lỏng
không màu không màu trắng không màu không màu
2Na + 2NH3 H2 + 2NaNH2
rắn khí khí rắn
trắng không màu không màu
C2H5OH + CH3COOH H2O + CH3COOC2H5
lỏng lỏng lỏng
không màu không màu không màu
H2O + 2KMnO4 + 3Na2SO3 2KOH + 2MnO2 + 3Na2SO4
lỏng rắn rắn dd kt rắn
không màu tím trắng không màu đen
16HCl + 2KMnO4 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2
lỏng rắn khí lỏng rắn rắn
không màu đen không màu không màu trắng
2H2O + 2KMnO4 + 3MnSO4 2H2SO4 + 5MnO2 + K2SO4
lỏng dd rắn dd kt rắn
không màu tím trắng không màu đen trắng

Tổng hợp Phương trình hóa học vô cơ chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan