Phản ứng cộng

Trong hóa hữu cơ, một phản ứng cộng hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là một phản ứng của chất hữu cơ, trong đó hai (hay nhiều hơn) phân tử kết hợp với nhau để tạo thành một phân tử lớn hơn

C2H2 + H2O CH3CHO
khí lỏng khí
không màu không màu ,mùi xốc
Br2 + C2H4 C2H4Br2
dd khí lỏng
nâu đỏ không màu
C2H2 + CH3OH CH3OCHCH2
khí
không màu
C2H2 + CO + H2O C2H3COOH
C2H2 + C2H5OH + CO C2H3COOC2H5
C2H2 + HCl C2H3Cl
khí khí khí
không màu không màu
C2H2 + HCN C2H3CN
khí khí khí
C2H2 + 2CH3CHO HO(CH3CHCCCH(CH3
C2H2 + 2HCHO HOCH2CCCH2OH
PH3 + HClO4 PH4ClO4
C2H4 + CH3COOH CH3COOC2H5
C2H2 + CH3COCH3 CHCC(CH3)2OH
CH3COCH3 + HCN (CH3)2C(OH)CN
C2H2 + HCl CH2CHCl
khí dd rắn
C2H2 + CH3COOH C2H3COOCH3
C2H2 + CH3OH C2H3OCH3
C2H2 + CH3OH + CO C2H3COOCH3
C2H2 + HF C2H3F
H2O + CH3CCH CH3COCH3
2C2H4 + H2SO4 (C2H5O)2SO2

Tổng hợp Phản ứng cộng chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan