Dãy hoạt động kim của loại

Kim loại mạnh Kim loại trung bình Kim loại yếu
Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe 2+ Co 2+ Ni Sn Pb Fe 3+/Fe H Cu Fe 3+/Fe 2+ Hg + Ag Hg 2+ Pt Au
Khi Con Nào Mua Áo Giáp Sắt Nên Sang Phố Hỏi Cửa Hàng Á Phi Âu
Dãy hoạt động hoá học của kim loại cho biết
  • Mức độ hoạt động hoá học của các kim loại giảm dần trừ trái sang phải
  • Kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành kiềm và giải phóng khí H2
  • Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch Axit (HCl, H2SO4 loãng,...) giải phóng khí H2
  • Kim loại đứng trước (trừ Na K,...) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối