Phản ứng clo hoá

Khái niệm: Phương pháp clo hóa là sử dụng khí Clo mới sinh (khí Clo mới sinh có khả năng hoạt hóa rất cao, cao hơn hẳn khí Clo đã được cất giữ trong các bình chứa một thời gian) tác dụng trực tiếp với đối tượng cần Clo hóa như các kim loại, oxit kim loại hoặc các hợp chất hữu cơ (benzen, toluen,...), với nước, bazơ,...

CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl
khí khí khí khí
vàng lục không màu
CH3Cl + Cl2 HCl + CH2Cl2
khí khí dd khí
vàng lục không màu
2Cl2 + CH2Cl2 HCl + CHCl3
khí khí dd
vàng lục không màu
Cl2 + CHCl3 HCl + CCl4
khí lỏng dd lỏng
vàng lục không màu không màu không màu
C6H5CH2OH + SOCl2 HCl + SO2 + C6H5CH2Cl

Tổng hợp Phản ứng clo hoá chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan