Phản ứng trùng hợp

Khái niệm: Phản ứng trùng hợp là phản ứng hóa học để tổng hợp các hợp chất cao phân tử
Phân loại phản ứng trùng hợp:
- Dựa vào thành phần và cấu trúc polymer tạo thành: phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng
- Dựa trên cơ chế quá trình trùng hợp: phản ứng trùng hợp từng bậc, phản ứng trùng hợp chuỗi

nCH2CHCl CH3COOH

Tổng hợp Phản ứng trùng hợp chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan