Phương trình hóa học Lớp 12

3Br2 + C6H5NH2 C6H2Br3NH2 + 3HBr
dung dịch lỏng kt dung dịch
nâu đỏ không màu trắng không màu
3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2
khí lỏng rắn dung dịch kt lỏng
không màu không màu tím không màu đen không màu
CH3COOH + NH3 CH3COONH4
lỏng khí rắn
không màu không màu,mùi khai
Cl2 + H2S 2HCl + S
khí khí dung dịch kt
không màu không màu,mùi sốc không màu đen
Cr + 2HCl H2 + CrCl2
dd khí
4Cr + 3O2 2Cr2O3
rắn khí
trắng ánh bạc
CuCl2 Cl2 + Cu
3Fe + 4H2O 4H2 + Fe3O4
rắn lỏng khí rắn
trắng xám không màu không màu nâu đen
3Fe + 4H2O 4H2 + Fe3O4
rắn lỏng khí
3NaOH + FeCl3 3NaCl + Fe(OH)3
nâu đỏ
H2O2 + KNO2 H2O + KNO3
lỏng rắn lỏng rắn
không màu trắng không màu trắng
2NaCl Cl2 + 2Na
khí
CH3CHO + 0,5O2 CH3COOH
khí lỏng
không màu không màu
3NaOH + CrCl3 3NaCl + Cr(OH)3
dd
H2O + CH3COOC2H5 C2H5OH + CH3COOH
lỏng lỏng lỏng dung dịch
không màu không màu không màu
2NaOH + CH3COOC6H5 C6H5ONa + H2O + CH3COONa
dung dịch dung dịch rắn lỏng rắn
không màu trắng không màu trắng
4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 4Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4
rắn dd khí kt rắn rắn
trắng không màu không màu,mùi khai trắng trắng trắng
NaOH + H2NCH2COOH H2O + H2NCH2COONa
rắn rắn lỏng rắn
không màu không màu
CH3OH + CO CH3COOH
lỏng khí lỏng
không màu không màu không màu
3H2O + (C17H35COO)3C3H5 3C17H35COOH + C3H5(OH)3
lỏng rắn dung dịch lỏng
không màu không màu không màu

Tổng hợp Phương trình hóa học Lớp 12 chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan