Đăng ký

Bài 7 trang 88 SGK Vật lí 10

Đề bài

Với số liệu bài 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn ?

A. 4,28 m/s;                            B. 3 m/s;

C. 12 m/s;                               D. 6 m/s;

Hướng dẫn giải

Tầm ném xa:\(L = {v_0}t = {v_0}\sqrt {{{2h} \over g}} \)

Lời giải chi tiết

Chuyển động của hòn bi khi rời khỏi mặt bàn coi như là chuyển động ném ngang với độ cao ban đầu h = 1,25 m và có tầm ném xa là L = 1,50 m.

Áp dụng công thức tính tầm ném xa:

\(L = {v_0}\sqrt {{{2h} \over g}}  \Rightarrow {v_0} = {L \over {\sqrt {{{2h} \over g}} }} = {{1,5} \over {\sqrt {{{2.1,25} \over {10}}} }} = 3\left( {m/s} \right)\)

shoppe