Đăng ký

Giải câu 4 Trang 88 - Sách giáo khoa Vật lí 10

    Chọn C. Cả hai vật chạm đất cùng lúc.

    Vì tính theo phương thẳng đứng cả hai vật đều rơi tự do, mà thời gian rơi tự do không phụ thuộc khối lượng của vật: \(t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}\)

shoppe