Đăng ký

Giải câu 2 Trang 88 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     - Phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang:

     Từ \(x=v_0 \Rightarrow t=\dfrac{x}{v_0}\) thay vào biểu thức \(y=\dfrac{gt^2}{2}\) được phương trình quỹ đạo:

                \(y=\dfrac{g}{2v_0^2}.x^2\)

     - Lập công thức tính thời gian chuyển động:

     Khi vật chạm đất thì \(M_y\) cũng chạm đất nên thời gian của chuyển động ném ngang bằng thời gian rơi tự do:

                \(y=h=\dfrac{gt^2}{2} \Rightarrow t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}\)

     - Công thức tính tầm ném xa:

     Quãng đường vật bay được theo phương ngang (tầm ném xa) đước tính theo công thức:

                 \(L=x_{max}=v_0t=v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}}\)

shoppe