Đăng ký

Bài 4 trang 88 SGK Vật lí 10

Đề bài

Bi A có khối lượng lớn gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại mái nhà, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí

Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng?

A. A chạm đất trước

B. A chạm đất sau

C. Cả hai chạm đất cùng một lúc

D. Chưa đủ thông tin để trả lời.

Hướng dẫn giải

Thời gian chuyển động của vật bị ném ngang bằng thời gian rơi tự do của vật được thả từ cùng một độ cao.

Lời giải chi tiết

Đáp án C.

Ở cùng một độ cao, bi A được thả rơi, bi B được ném theo phương ngang nên cả hai chạm đất cùng lúc.

shoppe