Đăng ký

Giải câu 2 Trang 87 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     a) Khi vật chạm đất thì \(M_y\) cũng chạm đất nên thời gian chuyển động ném ngang bằng thời gian rơi tự do.

             \(y=h=\dfrac{gt^2}{2} \Rightarrow t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}=\sqrt{\dfrac{2.80}{10}}=4(s)\)

     Quãng đường vật bay theo phương ngang (tầm ném xa) được tính theo công thức:

             \(L=x_{max}=v_0t=20.4=80(m)\)

     b) Phương trình quỹ đạo của vật là biểu thức liên hệ giữa tọa độ y và tọa độ x.

     Từ \(x=v_0t \Rightarrow t=\dfrac{x}{v_0}\) thay vào biểu thức \(y=\dfrac{gt^2}{2}\) được phương trình quỹ đạo:

             \(y=\dfrac{g}{2v_0^2}.x^2=\dfrac{10}{2.20^2}.x^2=\dfrac{1}{80}.x^2(m)\)

     Đồ thị phương trình này chính là quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang, nó có dạng một nửa đường parabol.

shoppe