Đăng ký

Bài 5 trang 88 SGK Vật lí 10

Đề bài

Một máy bay bay theo phương ngang ở cùng độ cao 10 km với tốc độ 720 km/h. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10m/s2. Vẽ một cách gần đúng dạng quỹ đạo của quả bom.

Hướng dẫn giải

- Tầm ném xa: \(L = {v_0}\sqrt {{{2h} \over g}} \)

- Phương trình quỹ đạo của vật: \(y = {g \over {2v_0^2}}{x^2}\)

Lời giải chi tiết

Quả bom được xem như ném ngang có v0 = 720 km/h  = 200 m/s; h = 10 km = 10m

Áp dụng công thức tính tầm ném xa ta có:

\(L = {v_0}\sqrt {{{2h} \over g}}  = 200\sqrt {{{{{2.10}^4}} \over {10}}}  \approx 8944m\)

Để quả bom rơi trúng mục tiêu viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) 8944m.

Phương trình quỹ đạo của vật ném ngang: \(y = {g \over {2v_0^2}}{x^2} = {{10} \over {{{2.200}^2}}}{x^2} \Rightarrow y = {{{x^2}} \over {8000}}\left( m \right)\)

Dạng quỹ đạo:

shoppe