Unit 4: Did You Go To The Party? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 4: Did You Go To The Party? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 4 trang 24, 25 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1. N                    2. Y            3. N AUDIO SCRIPT: 1. Phong: Did you go to the zoo yesterday, Linda? Linda: No, I didn't. Phong: Did you stay at home? Linda: Yes, I did. 2. Phong: Were you at the sports festival Mai? Mai: Oh, yes. Phong: Did you enjoy it? Mai: No, I didn't. It was so crowd

Lesson 2 - Unit 4 trang 26, 27 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1.a   Nam's school had a sports festival 2.b Mai bought comic books. 3. b Phong enjoyed the food and drink Audio script: 1. Linda: Where were you yesterday, Nam? Nam: I was at school. Linda: What did you do there? Nam: We had a sports festival. 2. Linda: Did you join Sports Day, Mai? Mai: No, I di

Lesson 3 - Unit 4 trang 28, 29 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1. It was last Sunday. 2. Some of his classmates went to his birthday party. 3. Phong played the guitar. 4. Linda played the piano. TẠM DỊCH: Tên mình là Nam. Chủ nhật trước là sinh nhật của mình. Mình đã mời một số bạn học đến bữa tiệc. Họ tặng mình nhiều quà như là những quyển truyện tranh, nhữn

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 4: Did You Go To The Party? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!