Unit 10: When Will Sports Day Be? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 10: When Will Sports Day Be? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a  I'm looking for Phong. Where is he? Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu? He's in the gym. Cậu ấy ở phòng thể dục/gym. b  What's he doing there? Cậu ấy đang làm gì ở đó? I think he's practising for Sports Day. Tôi nghĩ cậu ây đa

Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a   It's only two weeks until Sports Day! Nó chỉ còn hai tuần nừa đến ngày Hội thao! Yes! It'll be great! Đúng! Nó sẽ rốt tuyệt! b  Where will it be? Nó sẽ ở đâu? In the sports ground near our school. Ở sân thể thao gán trường c

Lesson 3 Unit 10 trang 68,69 SGK tiếng Anh 5 mới

1. LISTEN AND REPEAT Nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: ’When will 'Sports 'Day 'be? Ngày Hội thao sê diễn ra khi nào? It'll be on ‘Saturday                        Nó diễn ra vào ngày thứ Bảy. 'What are you 'going to 'do on 'Sports ‘Day? Bạn sẽ làm gì vào ngày Hội thao? I'm 'going to 'play 'foot

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 10: When Will Sports Day Be? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!