Unit 3: Where Did You Go On Holiday? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 3: Where Did You Go On Holiday? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1.c      2.d         3.b        4.a AUDIO SCRIPT: 1. Mai: Where were you last weekend, Tom? Tom: I was at the seaside. Mai: Where did you go? Tom: I went to Ha Long Bay 2. Mai: What's that? Quan: It's a photo of my trip last summer. Mai: Where did you go, Quan? Quan: I went to Hue Imperial City. 3

Lesson 2 - Unit 3 trang 20, 21 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1. Mai went to see her grandparents by motorbike. 2. Linda went to her hometown by train 3. Nam went to the seaside by taxi 4. Trung went to Da Nang by plane. TẠM DỊCH: 1. Mai đến thăm ông bà bằng xe máy. 2. Linda đã đến quê của cô ấy bằng Tàu lửa. 3. Nam đã đi đến bờ biển bằng tắc xi 4.Trung đã đ

Lesson 3 - Unit 3 trang 22, 23 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1a Last weekend, Linda went to the zoo by underground. 2a We went back to our hometown by train. 3 b Peter went to the beach with his family. 4a He had a nice holiday in Nha Trang TẠM DỊCH: 1 Cuối tuần trước, Linda đã đi sở thú bằng tàu điện ngầm. 2 Chúng tôi trở về quê của chúng tôi bằng tàu lửa.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 3: Where Did You Go On Holiday? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!