Unit 9: What Did You See At The Zoo? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 9: What Did You See At The Zoo? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a   I didn't see you yesterday. Where did you go? Tôi không thây bạn ngày hôm qua. Bạn đã đi đâu? I went to the zoo. Tôi đã đi sở thú. b   What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú ? I saw a baby elephant and some oth

Lesson 2 Unit 9 trang 60,61 SGK tiếng Anh 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a   Did you go to the zoo last week, Phong? What was it like? Bạn đã đi sở thú tuần trước phải không Phong? Nó thế nào? Yes, I did. It was great. Đúng rồi. Nó thật tuyệt. b  What did the lions do when you were there? Nhừng con s

Lesson 3 Unit 9 trang 62,63 SGK tiếng Anh 5 mới

1. LISTEN AND REPEAT Nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: 'When did you 'go to the 'zoo? I 'went there 'yesterday. Bạn đã đi sở thú khi nào? Tôi đa đi đến đó ngày hôm qua. 'What did the 'tigers 'do when you were ‘there? Những con hổ làm gì khi bợn ở đó? They 'roared 'loudly.                       

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 9: What Did You See At The Zoo? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!