Unit 7: How Do You Learn English? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 7: How Do You Learn English? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1. b                  2. c                  3. a                  4. b AUDIO SCRIPT: 1. Linda: How do you practise listening, Nam? Nam: I watch English cartoons on TV. 2. Linda: How do you learn English, Mai? Mai: I sing English songs. 3. Linda: How do you practise reading, Trung? Trung: I read En

Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới

: a 2                   b 4                  c 1                   d 3 AUDIO SCRIPT: 1. Tony: You speak English very well! Hoa: Thank you, Tony. Tony: How do you practise speaking? Hoa: I speak English with my foreign friends every day. 2. Tony: How do you learn English vocabulary? Nam: I write new

Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới

: 1.b   I learn English by talking with my friends 2.a   Mai learns English by reading comic books. 3.a   Nam learns English by writing emails to his friends 4.b   We learn English because we want to talk with our foreign friends. TẠM DỊCH: 3. LET'S CHANT Chúng ta cùng ca hát CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 7: How Do You Learn English? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!