Unit 15: What Would You Like To Be In The Future? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 15: What Would You Like To Be In The Future? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 15 trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   a  What would you like to be in the future, Tony? Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai vậy Tony? I'd like to be a pilot. Tôi muốn trở thành phi công. b  Is that why you work out so much in the gym? Có phải điều đó mà bạ

Lesson 2 Unit 15 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   a  What would you like to be in the future, Mai? Bạn muốn trở thành gì trong tương lai vậy Mai? I'd like to be a writer. Tôi muốn trở thành nhà văn. b  Why would you like to be a writer? Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn? Bec

Lesson 3 Unit 15 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LISTEN AND REPEAT Nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   1. What would you like to be in the future?  Bạn muốn trở thành gì trong tương lai? I'd like to be a nurse. Tôi muốn trở thành y tá. 2. Why would you like to be a nurse?  Tại sao bạn muốn trở thành y tá? Because I'd like to look after pat

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 15: What Would You Like To Be In The Future? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!