Đăng ký

Câu 5 trang 34 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ưu thế gì?

Hướng dẫn giải

 Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản giúp tế bào TĐC với môi trường một cách nhanh chóng nên chúng có tốc độ sinh sản rất nhanh.

shoppe