Đăng ký

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp?

Đề bài

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp?

Hướng dẫn giải

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 12-17 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Giai đoạn I (chế độ quân chủ lập hiến):

+ Ngày 14-7-1789, khởi nghĩa của nhân dân Pari phá ngục Baxti.

+ Tháng 8-1789, thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

+ Ngày 11-7-1792, Quốc hội tuyên bố “Tổ quốc lâm nguy” và ra sắc lệnh động viên quân tình nguyện.

+ Tháng 4-1792, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

+ Tháng 9-1791, Chiến tranh giữa Pháp và liên quân phong kiến Áo - Phổ bùng nổ.

- Giai đoạn II (bước đầu của nền cộng hòa):

+ Ngày 10-8-1792, Khởi nghĩa của nhân dân Pari lật đổ nền quân chủ lập hiến, chính quyền chuyển sang tay tư sản công thương được gọi là phái Girôngđanh.

+ Ngày 21-9-1792, Quốc hội khai mạc, phế truất nhà vua, thiết lập nền Cộng hòa thứ nhất.

Ngày 21-1-1793, Vua Lu-I XVI bị xử chém.

- Giai đoạn III (chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh, đỉnh cao của cách mạng): phái Gia-cô-banh đã có những biện pháp tích cực nhằm cứu nước Pháp thoát khỏi sự đe dọa của "thù trong, giặc ngoài", đưa cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao, như:

+ Giải quyết vấn đề ruộng đất - đòi hỏi cơ bản của quần chúng nông dân, qua đó động viên họ tham gia cách mạng chống thù trong, giặc ngoài.

+ Tháng 6-1793, thông qua Hiến pháp mới, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị xóa bỏ.

+ Ngày 23-8-1793, thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”.

+ Ban hành luật giá tối đa đối với lương thực, thực phẩm để chống nạn đầu cơ tích trữ. Ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân,…

⟹ Như vậy, cách mạng Pháp phát triển đi lên theo từng giai đoạn và đạt đến đỉnh cao vào giai đoạn thứ III, dưới nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.

shoppe