Đăng ký

Câu 4 trang 30 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

Tại sao cũng chỉ có 4 loại nuclêôtit nhưng các sinh vật khác nhau lại có những đặc điểm và kích thước rất khác nhau?

Hướng dẫn giải

Chỉ có 4 loại nuclêôtit nhưng các sinh vật khác nhau lại có những đặc điểm và kích thước rất khác nhau là do số lượng , thành phần , trật tự sắp xếp các nucleotit khác nhau trên ADN.

shoppe