Đăng ký

Câu 3 trang 30 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

Trong tế bào thường có các enzim sửa chữa các sai sót về trình tự nuclêôtit. Theo em, đặc điểm nào về cấu trúc của ADN giúp nó có thể sửa chữa những sai sót nêu trên?

Hướng dẫn giải

 Do ADN được cấu trúc từ 2 mạch theo nguyên tắc bổ sung , khi có sự sai sót về trình tự nucleotit ở mạch này thì mạch kia được dùng làm khuôn để sửa chữa cho mạch có sai sót kia.

shoppe