Đăng ký

Bài 7 trang 114 SGK Hóa học 10

Đề bài

Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít nước hòa tan 350 lít khí HBr. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit bromhiđric thu được.

Hướng dẫn giải

\(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{\text{dd}}}}}}.100\% \)

Lời giải chi tiết

nHBr =\(\frac{350}{22,4}\) = 15,625 mol

→ mHBr  = 15,625 x 81 =1265,625 g

m dd = mHBr + mH2O = 1265,625 + 1000 = 2265,625 g

C%HBr = \(\frac{1265,625. 100%}{2265,625 }\) = 55,86%

shoppe