Đăng ký

Bài 10 Trang 114 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử.

     Cho dung dịch \(AgNO_3\) lần lượt vào hai mẫu thử trên: mẫu thử không có hiện tượng gì là NaF, mẫu thử có tạo kết tủa trắng là NaCl.

     Phương trình hóa học:

     \(NaF+AgNO_3 \rightarrow \) không tác dụng

     \(NaCl+AgNO_3 \rightarrow AgCl \downarrow +NaNO_3\)

                                    màu trắng

shoppe