Đăng ký

Bài 4 Trang 113 - Sách giáo khoa Hóa học 10

Phản ứng của các đơn chất halogen với nước giảm dần theo thứ tự:

         \(F_2>Cl_2>Br_2>I_2\)

Hơi nước sẽ bốc cháy khi tiếp xúc với \(F_2.\)

         \(2F_2+2H_2O \rightarrow 4HF+O_2\)

\(Cl_2\) và \(Br_2\) tác dụng với nước tương tự nhau nhưng \(Br_2\) xảy ra rất chậm.

\(I_2\) khó tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch KI.

shoppe