Đăng ký

Bài 3 Trang 113 - Sách giáo khoa Hóa học 10

Tính oxi hóa của các đơn chất giảm dần từ \(F_2\) đến \(I_2.\)

         \(F_2>Cl_2>Br_2>I_2\)

Phản ứng minh họa:

         \(F_2+2NaCl\rightarrow 2NaF+Cl_2\)

         \(Cl_2+2KBr\rightarrow 2KCl+Br_2\)

         \(Br_2+2KI\rightarrow 2KBr+I_2\)

shoppe