Đăng ký

Bài 2 trang 113 SGK Hóa học 10

Đề bài

Đổ dung dịch chứa 1 g HBr vào dung dịch chứa 1 g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào?

A. Màu đỏ.

B. Màu xanh.

C. Không đổi màu.

D. Không xác định được.

Hướng dẫn giải

mHBr = mNaOH => nHBr < nNaOH

HBr + NaOH NaBr + H2O

Ta thấy NaOH dư

Do đó giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh.

 

shoppe