Bài 4: Bài toán và thuật toán - Tin học lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4: Bài toán và thuật toán được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 44 SGK Tin học 10

Ví dụ bài toán tính diện tích tam giác Phát biểu bài toán: Cho ba cạnh của tam giác ABC là: x, y, z. Hãy tính diện tích tam giác ABC. Input: Ba cạnh tam giác X, y, X. Output: Diện tích tam giác.

Câu 2 trang 44 SGK Tin học 10

Dãy các thao tác sau: Bước I. Xoá bàng; Bước 2. Vẽ dường tròn; Bước 3. Quay lại bước 1; Đây không phải là thuật toán, vì không thoả mãn tính chất dừng: đến bước 3 lại quay lại bước 1, nó tạo thành vòng lặp vô hạn không có điều kiện kết thúc.

Câu 3 trang 44 SGK Tin học 10

Thuật toán tìm kiếm tuần tự: Bước 1. Nhập N, các số hạng a,...a2,...aN và khoá k Bước 2. i Bước 3. Nếu ai= k thì thông báo chỉ số i, rồi kết thúc; Bước 4. i Bước 5. Nếu i > N thì thông báo dãy A không có sô hạng nào có giá trị nào bằng k, rồi kết thúc; Bước 6. Quay lại bước 3. Tính dùng cùa thuật to

Câu 4 trang 44 SGK Tin học 10

  Xác định bài toán: Input: Số N và dãy N số a1, a2, ...,aN. Output: Giá trị nhỏ nhất Min của dãy số. Ý tưởng: Thuật toán: Mô tả thuật toán theo cách liệt kê: Bước 1. Nhập N và dãy a1,....aN; Bước 2. Min < ai,  i < 2 Bước 3. Nếu i > N thì đưa ra giá trị Min rồi kết thúc; Bước 4. Bước 4.1: Nếu ai <

Câu 5 trang 44 SGK Tin học 10

Input: Các số thực a, h, c a≠0. Output: Các số thực X thoả mãn ax2 + bx + c = 0. Ý tưởng: Tính d = b2 4ac. Lần lượt xét ba trường hợp cho giá trị d: nếu  d nếu d = 0 thì kết luận phương trình có một nghiệm x =b/2a nếu d > 0 thì kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt là: x b± √ d / 2a.

Câu 6 trang 44 SGK Tin học 10

Xác điịnh bài toán   Input: Dãy A gồm N số nguyên a1, a2..., aN.   Output: Dãy A được sắp xếp lại thành dãy không tăng: Thuật toán Cách liệt kê: Bước 1. Nhập N, các số hạng a,,a2..., aN; Bước 2: M  < N ; Bước 3: Nếu M < 2 thì đưa ra dãy A đã được sắp xếp rồi kết thúc; Bước 4: M < M1, i < 0 Bước 5: i

Câu 7 trang 44 SGK Tin học 10

Input: Qãy A gồm N số nguyên a1, a2..., aN ; Output: Số số hạng trong dãy A có giá trị bằng 0. Thuật toán Cách liệt kê Bước 1.  Nhập N, các số hạng a1, a2..., aN Bước 2.  i< k, k< 0, Bước 3.  Nếu ai= 0 thì k < k+1; Bước 4.  i < i+1 Bước 5:  Nếu i > N thì đưa ra giá trị k, rồi kết thúc; Bước 6.  Q

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 4: Bài toán và thuật toán - Tin học lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!