Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều - Vật lý lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 106 SGK Vật lí 10

  a Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song cùng chiều và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực ấy.   b  Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy. eqalign{ & overrightarrow F = overrightarro

Bài 2 trang 106 SGK Vật lí 10

Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều: Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn

Bài 3 trang 106 SGK Vật lí 10

Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều: Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn

Bài 4 trang 106 SGK Vật lí 10

Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều: Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn

Bài 5 trang 106 SGK Vật lí 10

Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều: Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn

Giải câu 1 Trang 104 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     a Lực kế chỉ giá trị F=P1+P2      b Coi thước là vật có trục quay qua O, cân bằng dưới tác dụng của hai lực gây momen là P1 và P2.      Áp dụng quy tắc momen ta được:              P1d1=P2d2  suy ra dfrac{P1}{P2}=dfrac{d2}{d1}.

Giải câu 1 Trang 106 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều:       Hợp lực của hai lực song song, cùng chiều là một lực song song, cùng chiều với hai lực và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực đó.       Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với đ

Giải câu 2 Trang 104 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Hợp lực vec{P}=vec{P1}+vec{P2} Áp dụng quy tắc momen được: P1d1=P2d2 suy ra dfrac{P1}{P2}=dfrac{d2}{d1}.

Giải câu 2 Trang 106 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Lực đè lên vai là hợp lực của trọng lượng của gạo underset{P1}{rightarrow} và trọng lượng của ngô underset{P2}{rightarrow}.      Áp dụng quy tắc hợp lực song song ta có:                 F=P1+P2=500N                dfrac{OB}{OA}=dfrac{p1}{p2}=dfrac{3}{2} Rightarrow OA=dfrac{2AB}{

Giải câu 3 Trang 105 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     a Hình dung chia nửa đường tròn thành n phần nhỏ bất kì có khối lượng m1,m2,...,mn. Mỗi phần nhỏ này đều có một phần đối xứng với nó qua tâm O, có khối lượng m'1,m'2,...,m'n. Hợp lực của từng cặp hai trọng lực nhỏ underset{P1}{rightarrow} và underset{P'1}{rightarrow} phải đặt tại O

Giải câu 3 Trang 106 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Khi khiêng máy, đòn nghiêng đè lên vai người A lực vec{FA}, đè lên người B lực vec{FB} song song với vec{FA} sao cho trọng lượng vec{P} của máy là hợp lực của vec{FA} và vec{FB}.      Áp dụng quy tắc hợp lực song song ta được:             left{begin{matrix}FA+FB=P=1000N

Giải câu 4 Trang 106 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Những đặc điểm của hệ ba lực song song cân bằng:       Ba lực phải có giá đồng phẳng.       Lực ở trong phải ngược chiều với hai lực ở ngoài.       Hợp lực của hai lực ở ngoài phải cân bằng với lực ở trong.               vec{F3}+vec{F}=vec{0}               vec{F}=vec{F1}+vec{F2}      

Giải câu 4 Trang 106 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Chọn B. 80 N.      Tấm ván đè lên bờ A lực underset{FA}{rightarrow}, đè lên bờ B lực underset{FB}{rightarrow} // underset{FA}{rightarrow} sao cho trọng lượng underset{P}{rightarrow} của tấm ván là hợp lực của hai lực underset{FA}{rightarrow} và underset{FB}{rightarrow}.

Giải câu 5 Trang 106 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Bản phẳng được ghép bởi hai hình chữ nhật ABCD và DEFH.      Trọng lượng của bản phẳng là hợp của trọng lượng của hai hình chữ nhật.      Diện tích ABCD: S1=6.9=54cm^2      Trọng lượng của ABCD:               P1=m1g=DS1hg        1      Trong đó, D là trọng lượng riêng của chất làm bản phẳng

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều - Vật lý lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!