Giải chi tiết bài tập Khoa học tự nhiên 6 mới Chân trời sáng tạo

Chủ đề 4: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu- thực phẩm thông dụng; Tính chất và ứng dụng của chúng

Chủ đề 6: Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống