Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ - Vật lý lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 162 SGK Vật lí 10

Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích. Ví dụ: Nung nóng 1 bình kín. thể tích bình kín là không đổi

Bài 2 trang 162 SGK Vật lí 10

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối {p over T} = hằng số     

Bài 3 trang 162 SGK Vật lí 10

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Bài 4 trang 162 SGK Vật lí 10

Định luật Sác lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. p sim T Rightarrow {p over T} =  hằng số. LỜI GIẢI CHI TIẾT Đáp án B. Hệ thức không phù hợp với định luật Sác lơ là: p sim t

Bài 5 trang 162 SGK Vật lí 10

Trong hệ toạ độ p, T đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc toạ độ. LỜI GIẢI CHI TIẾT Đáp án B. Trong hệ toạ độ p, T đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc toạ độ.  

Bài 6 trang 162 SGK Vật lí 10

Định luật Sác lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. p sim T Rightarrow {p over T} =  hằng số. LỜI GIẢI CHI TIẾT Đáp án B. Hệ thức phù hợp với định luật Sác lơ: {{{p1}} over {{T1}}} = {{{p3}}

Bài 7 trang 162 SGK Vật lí 10

Định luật Sác lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. p sim T Rightarrow {p over T} =  hằng số. LỜI GIẢI CHI TIẾT Trạng thái 1: T1 = 273 + 30 = 303 K; p1 = 2 bar Trạng thái 2: T2 = ?   p2 = 2p1= 4 bar;  

Bài 8 trang 162 SGK Vật lí 10

Định luật Sác lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. p sim T Rightarrow {p over T} =  hằng số. LỜI GIẢI CHI TIẾT Trạng thái 1: T1 = 273 + 25 = 298K; p1 = 5 bar Trạng thái 2: T2 = 273 + 50 = 323K; p2 = ?

Giải câu 1 Trang 160 - Sách giáo khoa Vật lí 10

p 10^5 Pa T K dfrac{p}{T} 1,00 301 0,003 1,10 331 0,003 1,20 350 0,003 1,25 365 0,003      Từ kết quả thí nghiệm rút ra nhận xét:      Trong quá trình đẳng tích tỉ số dfrac{p}{T} là hằng số hay áp suất của một lượng khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.  

Giải câu 1 Trang 162 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tích.      Ví dụ: Đặt một quả bóng bay được bơm căng ra ngoài sân nắng, trong thời gian nhiệt độ khí trong bóng tăng, trạng thái khí sẽ biến đổi theo quá trình đẳng tích.

Giải câu 2 Trang 161 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Giải câu 2 Trang 162 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Hệ thức liên hệ giữa P và T trong quá trình đẳng tích:                dfrac{p}{T}=const hay dfrac{p1}{T1}=dfrac{p2}{T2}=...

Giải câu 3 Trang 161 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Đường biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất vào nhiệt độ tuyệt đối đường đẳng tích có đặc điểm là một đường thẳng, nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ O, với cùng một lượng khí, thể tích khí càng lớn thì đường đẳng tích nằm càng thấp.

Giải câu 3 Trang 162 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Định luật Sác lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Giải câu 4 Trang 162 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Chọn B. p sim t Leftrightarrow dfrac{p}{t}=const Leftrightarrow dfrac{p1}{t1}=dfrac{p2}{t2}: hệ thức này không phải định luật Sác lơ.

Giải câu 5 Trang 162 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Chọn B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ.

Giải câu 6 Trang 162 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Chọn B. dfrac{p1}{T1}=dfrac{p3}{T3} là quá trình đẳng tích chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 3.

Giải câu 7 Trang 162 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Xét khối khí trong bình.      Trạng thái 1 left{begin{matrix}V1 p1=2 barT1=273+30=303Kend{matrix}right.      Trạng thái 2 left{begin{matrix}V1=V1 p2=2p1=4 barT2=?end{matrix}right.      Do bình đậy kín nên thể tích khí không thay đổi. Áp dụng định luật Sác lơ:            

Giải câu 8 Trang 162 - Sách giáo khoa Vật lí 10

     Xét khối khí trong lốp xe.      Trạng thái 1 left{begin{matrix}V1 p1=5barT1=25+273=298Kend{matrix}right.      Trạng thái 2 left{begin{matrix}V2=V1 p2=?T2=50+273=323Kend{matrix}right.      Do thể tích của lốp ô tô coi như không đổi nên thể tích khí trong lốp không đổi. Áp d

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ - Vật lý lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!