Bài 24: Hô hấp tế bào (tiếp theo) - Sinh lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 24: Hô hấp tế bào (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 82 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Phân biệt đường phân với chu trình Crep và chuỗi hô hấp về mặt lượng : Quá trình đường phân tạo ra 4 ATP, nhưng sử dụng mất 2 ATP còn lại 2 ATP. Chu trình Crep tạo ra 2 ATP. Chuỗi hô hấp tạo ra 34 ATP. Năng lượng trong các chất hữu cơ được giải phóng dần dần qua nhiều phản ứng enzim mà không phải

Câu 2 trang 82 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Tế bào co cơ liên tục thì sẽ mỏi và không thể tiếp tục co được nữa là vì tế bào đã sử dụng hết ôxi mà không được cung cấp kịp nên tế bào bị bắt buộc chuyển sang hô hấp kị khí để tạo ATP nhưng chỉ tạo được rất ít cho hoạt động co cơ. Chính axit lactic sản phẩm của hô hấp kị khí là nguyên nhân làm tế

Câu 3 trang 82 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Đáp án: b Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 24: Hô hấp tế bào (tiếp theo) - Sinh lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!