Đăng ký

Worksheet (trang 141)

1. Write. Are these family members male (M), female (F) or both (B)

( Viết. Các thành viên trong gia đình sau đây là đàn ông (F), con gái (M) hoặc là cả hai (B))

father

mother

grandparents

sister

son

aunty

brother

children

cousin

uncle

niece

daughter

nephew

 

 

 1. father ____

 2. mother ___

 3. grandparents ___

 4. sister ___

 5. son ___

 6. aunty ___

 7. brother ___

 8. children ___

 9. cousin ___

 10. uncle ___

 11. niece ___

 12. daughter ___

 13. nephew ___

Hướng dẫn giải

a. father -M       

f. aunty-F        

b.  mother- F         

g. brother - M       

c. grandparents - B     

h. children - B

d. sister - F     

i. cousin - B     

e. son - M

j. uncle - M

k. niece- F

l. daughter-F

m. nephew-M

 

 

2. Complete Carl’s family tree with the words in the box

( Hoàn thành sơ đồ gia đình của Carl với các từ trong bảng)

Hướng dẫn giải

a. Grandfather        b. Dad     c. aunty     d. sister     e. brother      f. cousin 

3. Look at the family tree in Activity 2. Answer the questions in complete sentences. 

( Nhìn vào sơ đồ gia đình ở bài tập 2. Trả lời với một câu hoàn chỉnh)

 1. Does Carl have any brothers? 

 2. How many cousins does Carl have?

 3. How many uncles does Carl have?

 4. Does Carl’s cousin have any children? 

Hướng dẫn giải

 1. Does Carl have any brothers? - Yes, he has

 2. How many cousins does Carl have? - Carl has one cousin

 3. How many uncles does Carl have? - He has 2 uncles

 4. Does Carl’s cousin have any children? - No, he doesn't

Tạm dịch:

 1. Carl có anh trai không? Có, anh ấy có

 2. Carl có bao nhiêu anh chị em họ? Carl có một người người anh họ

 3. Carl có bao nhiêu chú? Anh ấy có 2 chú

 4. Anh họ của Carl có con không? Không, anh ấy không có.

 4. Write about your family. 

( Viết về gia đình của bạn)

Example: I have two sisters and a brother. I don’t have any aunts, but I have an uncle.

(Tôi có hai em gái và một em trai. Tôi không có nhiều cô nhưng tôi có chú.) 

Hướng dẫn giải: 

I have a brother and a baby sister. I don’t have any uncles, but I have an aunt. 

(Tôi có một anh trai và một em gái nhỏ. Tôi không có nhiều chú bác nhưng tôi có một người cô.)

Tags

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe