Đăng ký

Luyện tập trang 72 73 toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Luyện tập trang 72 73 toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

 Cùng CungHocVui theo dõi hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong phần luyện tập trang 72, 73 sách giáo khoa toán lớp 2 Cánh diều mới. Để chuẩn bị bài thật tốt trước khi tới lớp.

Bài 1 trang 72 phần luyện tập sách toán lớp 2 Cánh Diều tập 1

Đặt tính rồi tính

            63 - 38                          54 - 9

             70 - 26                         30 - 5

Bài 2 trang 72 phần luyện tập sách toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều mới

Tính ( theo mẫu)

* Phép tính 100 - 14                                                                   * Phép tính 100 - 37

                                                       

0 không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6.            0 không trừ được 7, lấy 10 trừ 7 bằng 3

Viết 6, nhớ 1                                                        Viết 3 nhớ 1.

1 thêm 1 bằng 2, lấy 10 trừ 2 bằng 8, viết 8        3 thêm 1 bằng 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6. Viết 6.         

Vậy 100 - 14 = 86                                                  Vậy 100 - 37 = 63

* Phép tính 100 - 56                                          * Phép tính 100 - 29

                                                      

0 không trừ được 6. Lấy 10 trừ 6 bằng 4.              0 không trừ được 9. Lấy 10 trừ 9 bằng 1.

Viết 4, nhớ 1.                                                           Viết 1 nhớ 1.

5 thêm 1 bằng 6. Lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4           2 thêm 1 bằng 3. Lấy 10 trừ 3 bằng 7. Viết 7

Vậy, 100 - 56 = 44                                                    Vậy, 100 - 29 = 71

Bài 3 trang 72 toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

a) Đặt tính rồi tính

            100 - 19                          100 - 75

             100 - 66                         100 - 94

b) Tính nhẩm

100 - 60 = 40         100 - 80 = 20          100 - 90 = 10         100 - 10 = 90

100 - 30 = 70         100 - 50 = 50         100 - 70 = 30         100 - 40 = 60

Bài 4 phần luyện tập trang 73 sách giáo khoa toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

a) Đặt tính rồi tính (theo mẫu)

* Phép tính 100 - 7                                                 * Phép tính 100 - 8

                                                      

0 không trừ được 7. Lấy 10 trừ 7 bằng 3.             0 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8 bằng 2

Viết 3, nhớ 1                                                           Viết 2, nhớ 1

Lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9                                     Lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9

Vậy, 100 - 7 = 93                                                    Vậy, 100 - 8 = 92

* Phép tính 100 - 4                                                 * Phép tính 100 -9

                                                        

0 không trừ được 4. Lấy 10 trừ 4 bằng 6.             0 không trừ được 9, lấy 10 trừ 9 bằng 1

Viết 6, nhớ 1                                                           Viết 1, nhớ 1

Lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9                                     Lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9

Vậy, 100 - 4 = 6                                                     Vậy, 100 -9 = 91

b) Tính

100 - 1 = 99             100 - 6 = 94             100 - 0 = 100

100 - 3 = 97             100 - 2 = 98             100 - 100 = 0

Bài 5 trang 73 sách giáo khoa toán lớp 2 Cánh Diều mới

Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng

 * Phép tính 100 - 6 

Kết quả 100 - 6 = 40 là sai. Ở đây bạn nhỏ đã đặt sai vị trí của số 6 dẫn đến việc tính bị sai. Cần đặt số 6 thẳng số 0 ngoài cùng bên phải.

Cách tính đúng: 0 không trừ được 6. Lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 6 nhớ 1. Lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9. Kết quả 100 - 6 = 94

* Phép tính 100 - 38 

Kết quả 100 - 38 = 72 sai. Ở đây khi trừ ta đã quên nhớ 1 khi trừ.

Cách tính đúng: 0 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6. Kết quả 100 - 38 = 62.

* Phép tính 98 - 36

Kết quả 98 - 36 - 52 là sai. Trong phép tính này ta không cần thêm nhớ vào các số, nhưng ở kết quả trên thì ta đã nhớ thêm 1 ở 3.

Cách tính đúng: 8 trừ 6 bằng 2, viết 2. 9 trừ 3 bằng 6 viết 6. Kết quả 98 - 36 = 62.

Bài 6 trang 73 sách giáo khoa toán lớp 2 Cánh Diều mới

Buổi sáng cửa hàng bán được 100 chai sữa, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 9 chai. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu chai sữa?

Tóm tắt:

Buổi sáng bán: 100 chai sữa

Buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng: 9 chai

Buổi chiều bán được ? chai sữa

Bài giải:

Số chai sữa buổi chiều cửa hàng bán được là:

           100 - 9 = 91 (chai sữa)

                   Đáp số: 91 chai sữa

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe