Đăng ký

Luyện tập Cánh diều toán lớp 2 tập 1 trang 64, 65

Luyện tập Cánh diều toán lớp 2 tập 1 trang 64, 65

Cùng CungHocVui theo dõi hướng dẫn giải bải tập trong phần luyện tập(tiếp theo) trang 64, 65 sgk toán lớp 2 mới tập 1 Cánh Diều. Để chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp.

Bài 1 trang 64 sách giáo khoa toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Đặt tính rồi tính:

Bài 2 trang 64 sách giáo khoa toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Tính ( theo mẫu)

* Phép tính 63 + 37

   

 3 cộng 7 bằng 10. Viết 0 nhớ 1

6 cộng 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10. VIết 10.

Vậy 63 + 37 = 100

* Phép tính 81 + 19 

1 cộng 9 bằng 10, viết 0, nhớ 1

8 cộng 1 bằng 9, nhớ 1 bằng 10. Viết 10.

Vậy 81 + 19 = 100

* Phép tính 38 + 62

8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1

3 cộng 6 bằng 9, nhớ 1 bằng 10. Viết 10.

Vậy 38 + 62 = 100

* Phép tính 55 + 45

5 cộng 5 bằng 10. Viết 0, nhớ 1

4 cộng 5 bằng 9, thêm 1 bằng 10. Viết 10.

Vậy 45 + 55 = 100

Bài 3 trang 64 sách giáo khoa toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

a) Đặt tính rồi tính

Vậy 

64 + 36 = 100         52 + 48 = 100         79 + 21 = 100       34 + 66 = 100

b) Tính nhẩm

60 + 40 = 100         20 + 80 = 100         10 + 90 = 100         30 + 70 = 100 

40 + 60 = 100         80 + 20 = 100         90 + 10 = 100         70 + 30 = 100

Bài 4 phần luyện tập trang 65 sách giáo khoa toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

a) Đặt tính rồi tính ( theo mẫu)

* Đặt tính rồi tính 97 + 3 = ?                                            * Đặt tính rồi tính 92 + 8 = ?

                                                               

7 cộng 3 bằng 10, viết 0 nhớ 1                            2 cộng 8 bằng 10, viết 0, nhớ 1

9 thêm 1 bằng 10, viết 10                                    9 thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 97 + 3 = 100                                                  Vậy 92 + 8 = 100

* Đặt tính rồi tính 91 + 9 = ?                                       * Đặt tính rồi tính 98 + 2 = ?

                                                           

1 cộng 9 bằng 10, viết 0 nhớ 1                                8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1

9 thêm 1 bằng 10, viết 10                                        9 thêm 1 băng 10, viết 10

Vậy 91 + 9 = 100                                                      Vậy 98 + 2 = 100

b) Tính nhẩm

99 + 1 = 100                                96 + 4 = 100

94 + 6 = 100                                95 + 5 = 100

Bài 4 phần luyện tập trang 65 sách giáo khoa toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau:

Giải

7 + 97 = 100                  76 + 4 = 80                  59 + 31 = 90

1 + 99 = 100                  4 + 76 = 80                  82 + 8 = 90

Bài 6 phần luyện tập trang 65 sách giáo khoa toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Bài toán:

Ngày thứ nhất cô Liên thu hoạch được 65 cây bắp cải. Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được nhiều hơn ngày thứ nhất 35 cây. Hỏi ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được bao nhiêu cây bắp cải?


 

Tóm tắt:

Ngày thứ nhất thu hoạch: 65 cây bắp cải

Ngày thứ hai nhiều hơn ngày thứ nhất: 35 cây

Ngày thứ hai thu hoạch được ? cây bắp cải 

Bài giải:

Số cây bắp cải ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được là:

          65 + 35 = 100 (cây)

                   Đáp số: 100 cây bắp cải

 


 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe