Đăng ký

Comprehension (trang 46)

A. Choose the correct answers for Twins Days Festival.

(Chọn những câu trả lời đúng cho Ngày hội Sinh đôi.)

1. Main idea: What's another title for this article?

a. A Special Festival

b. Visiting Ohio

c. A Day Out with Friends

2. Detail The festival is____ days long.

a. two        b. three        c. four

3. Vocabulary The word “popular” means people _______. (line 3)

a. like it             

b. don't like it        

c. think it's very long

4. Inference Who can go to this festival?

a. everyone     

b. only twins        

c. only twins from Ohio

5. Vocabulary  What is the word for twins who look exactly the same?

a. identical        b. similar          c. different

Hướng dẫn giải: 

1. a

2. b

3. a

4. a

5. a

 

1. Main idea What's another title for this article? - a. A Special Festival

( Ý chính – Một tiêu đề khác cho bài viết này là gì? - a. Một lễ hội đặc biệt)

Dẫn chứng: 

“Every year, the small town of Twinsburg, Ohio, in the United States, has a special festival. It’s called the Twins Days Festival.”

(Hàng năm, thị trấn nhỏ Twinsburg, bang Ohio, Hoa Kỳ đều diễn ra một lễ hội đặc biệt. Đó là Lễ hội Ngày sinh đôi) 

2. Detail The festival is three days long.

(Chi tiết - Lễ hội kéo dài ba ngày.)

Dẫn chứng: 

“It’s three days long and is very popular.”

(Nó kéo dài ba ngày và rất phổ biến.)

3. Vocabulary The word “popular” means people like it. (line 3)

( Từ vựng - Từ “phổ biến” có nghĩa là mọi người thích nó. (dòng 3)

4. Inference Who can go to this festival? - a. everyone

(Suy luận - Ai có thể đến lễ hội này? - a. tất cả mọi người)

Dẫn chứng: 

Thousands of brothers and sisters visit this festival.

(Hàng ngàn anh chị em tham quan lễ hội này.)

5. Vocabulary What is the word for twins who look exactly the same? - a. identical

( Từ vựng Từ chỉ những cặp sinh đôi trông giống hệt nhau là gì? - a. giống hệt nhau)

Dẫn chứng:  “Identical twins”

___________________________________________________________________

B. Complete the word web (Hoàn thành bảng từ sau)

Hướng dẫn giải

1.year

2. old

3. new

4. Ohio

5. sisters

 

__________________________________________________________________

CRITICAL THINKING: Talk with a partner. Do you know any twins? Are they the same or different?

(Tư duy phản biện: Nói với một người bạn. Em có biết cặp sinh đôi nào không? Họ giống nhau hay khác nhau?)

Hướng dẫn giải

I know a twin in my neighborhood. They are all boys. They look alike but their personalities are different

(Tôi biết một cặp song sinh trong khu phố của tôi. Họ đều là con trai. Họ trông giống nhau nhưng tính cách của họ lại khác nhau)

_____________________________________________________________________

IDIOM (Thành ngữ)

My sister and I have red hair. It___ in the family.

a. runs

b. walks

c. takes

Hướng dẫn giải

a. runs

sth runs in the family: Khi một cái gì đó “runs in the family” tức là nó là một đặc điểm nhận dạng/ tính cách chung mà tất cả các thành viên trong gia đình đều có. 

Tạm dịch: Chị gái tôi và tôi đều có tóc đỏ, các thành viên khác trong gia đình cũng đều có tóc đỏ.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe